GDPR


Den 25:e maj 2018 infördes den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU. De nya bestämmelserna ersätter PUL (personuppgiftslagen) och ökar dina möjligheter att bestämma över hur företag och organisationer hanterar uppgifter om dig och den personliga data som skapas när du använder dess tjänster eller produkter. Här kan Du läsa om hur Kanikens Hudmottagning hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i och med införandet av GDPR.

Skiljer sig Vårdbolags skyldigheter mot en traditionell verksamhet?

GDPR innebär en ny allmän dataskyddsreglering (G står för "General") och ersätter därför den tidigare allmänna svenska regleringen personuppgiftslagen (PuL). Både GDPR och PuL gäller alltså för alla sektorer i samhället. Hälso- och sjukvården hör dock till de områden som har en egen dataskyddslagstiftning, s.k. sektorslagstiftning, i form av patientdatalagen (PDL). Efter att GDPR trätt i kraft kommer därför vårdens personuppgiftsbehandling att regleras av både GDPR och PDL. I praktiken innebär detta att GDPR:s skyldigheter och rättigheter gäller inom vården i varierande grad. Det finns å ena sidan sådant som gäller "fullt ut", exempelvis skyldigheten att anmäla s.k. personuppgiftsincidenter till Datainspektionen. Å andra sidan kommer annat, t.ex. "rätten att bli bortglömd", inte att gälla alls inom sjukvården. Mellan dessa ytterligheter finns det komponenter som kommer att gälla enbart i vissa avseenden, eller på andra sätt i begränsad omfattning. Man kan därför inte säga på en generell nivå vilka delar som blir tillämpliga och inte, utan den bedömningen måste göras för den specifika vårdverksamhet det gäller.

Dina personuppgifter och hur vi hanterar dessa

Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla tjänster inom vård. Typ av personuppgifter vi samlar in Kontaktuppgifter När du blir kund hos oss samlar vi in dina kontaktuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer

Vårdinformation

Vi sparar även data om din vård och läkemedel. Det sker i vårt journalsystem. Eventuell bild på din hudsjukdom sparas också i Din journal. När du ringer eller mailar till oss När du kontaktar oss samlar vi in den information du uppger till oss och dokumenterar i Din journal för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende.

Så här samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar data som du uppger själv när du kontaktar oss. Vi utgår från att du samtycker till att lämna ut dina personuppgifter. Vi vill helst inte kommunicera via e-post. Om Du ändå väljer att kontakta oss per e-post utgår vi från att du samtycker till att information om dig skickas till oss. E-postkorrespondens raderas så snart som din fråga bedöms vara avslutad. Exakt vilken information vi samlar in om just dig i Din patientjournal beror på vad du efterfrågar.

Det här använder vi personuppgifter till

För att vi ska behandla din data krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:

● Krav för att fullgöra avtalet med dig.

● Krav för att fullgöra en för vårdtagaren rättslig förpliktelse.

● Samtycke från dig för just den behandlingen. För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i. Tillhandahållande av tjänster Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som patient och för att kunna erbjuda dig vård och journalföra vårdhändelsen, Kommunikation och support Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre hjälp. Vi behandlar personuppgifter i syfte att upptäcka och förhindra följande i vårt nätverk:

● intrångsförsök

● attacker i form av t ex virus

● lagbrott

● användning av våra tjänster som strider mot våra villkor Lagstadgade skyldigheter

Sammanfattningsvis behandlar vi personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer

Så här länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen. Oftast gäller 10-års regeln inom sjukvård.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter

Vi kan som remissvar lämna ut personuppgifter till Din husläkare vid Din vårdcentral som har remitterat Dig till oss. Vi lämnar ut Dina personuppgifter till Dig själv på Din begäran, eller till annan vårdgivare eller myndighet på Din begäran, vill vill dock ha Ditt skriftliga samtycke. Du behöver också legitimera Dig med giltig ID-handling.

Du har rätt att begära att veta vilken data som vi har om Dig och begära att få dessa raderade med undantag av informationen i Din patientjournal.

Patientsäkerhet

Din säkerhet är av största prioritet för oss, på kliniken behandlas Du endast av läkare med adekvat kompetens och erfarenhet.  Vi eftersträvar att planera och följa upp vår verksamhet på så sätt att vi har möjlighet att erbjuda patientsäker vård. Vi deltar kontinuerligt i fortbildningar och håller oss uppdaterade på internationella och nationella vetenskapliga rekommendationer.  Vi eftersträvar att våra bedömningar sker med insikt om våra kunskaper och begränsningar.

Årligen dokumenteras klinikens patientsäkerhetsarbete. Vi är följer aktuell regelverk samt nationella och internationella rekommendationer och rapporterar vår verksamhet till nationella kvalitetsregister.

© Copyright Kanikens Hudläkare